Nákup Potraviny domů, Nákup potraviny online, Čerstvé potraviny dovezeme až k vašim dveřím. Česká lípa a okolí doprava zdarma. Nakupdomu.cz
Vážení zákazníci, z provozních důvodů od 18.10.2023 do odvolání nebudeme rozvážet po Českolipsku. Objednávky odesíláme prostřednictvím služby PPL a Parcel Shop nebo přes výdejní místo Zásilkovny.

načítání...

Odhlášení

Odhlášení proběhlo úspěšně. Nyní můžete bezpečně zavřít okno prohlížeče.

Obsah Vašeho nákupního košíku byl uložen, jednotlivé položky budou opětovně načtěny do košíku, jakmile se znovu přihlásíte.


Obchodní podmínky

a
Pravidla pro ochranu osobních údajů a soubory cookies Zde

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „VOP“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Fresh idea s.r.o.
Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 24236888
DIČ: CZ2423688
Zápis v OR: Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 200971 (označovaná v těchto pravidlech jako „my“, „nám“, nebo „Lípa Market“).

Tyto „VOP“ společnosti Fresh idea s.r.o. upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu jako spotřebitel (dále jen „zákazník“) vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na nákup zboží společnosti Fresh idea s.r.o. (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi společnosti Fresh idea s.r.o. a kupujícím, který si prostřednictvím webového rozhraní NAKUPDOMU.CZ  (dále jen „Portál“) a/nebo pomocí mobilní aplikace, hodlá zakoupit u společnosti Fresh idea s.r.o. zboží. Tyto VOP jsou určeny pro nákup zboží kupujícím za účelem přímé spotřeby.

V aktuální nabídce zboží na portálu NAKUPDOMU.CZ mohou být některá ustanovení upravena odlišně od VOP, přičemž taková odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.

V případě, že Fresh idea s.r.o. nabízí zákazníkům akci, která má vlastní podmínky, mají tyto podmínky přednost před VOP. Akce může být omezena časově a/nebo množstvím prodaného zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Fresh idea s.r.o. je oprávněna takovou akci kdykoli zrušit.

Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Společnost Fresh idea s.r.o. může znění VOP jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Společnost Fresh idea s.r.o informuje Zákazníky o změně VOP na Portálu NAKUPDOMU.CZ . Má se za to, že Zákazník, který uzavírá Smlouvu, s novým zněním VOP souhlasí.

Informace o zboží a cenách

Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu na portálu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v korunách českých.

 

Uzavření smlouvy

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:


  •              prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci na portálu,
  •              vyplněním objednávkového formuláře bez registrace. 

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Postup vedoucí k uzavření Smlouvy na Portálu:

Pro uzavření Smlouvy v rámci nákupního procesu nejprve zákazník vybere zboží, jež chce zakoupit, počet kusů zboží, způsob platby a doručení. Nezvolí-li zákazník požadované množství, bude mu do Košíku přidán vždy jeden kus nebo jiná nejmenší nabízená jednotka příslušného zboží.

Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle zákazník kliknutím na tlačítko dokončit obědnávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

Fresh idea s.r.o. neprodleně po uzavření Smlouvy potvrdí zákazníkovi, že objednávku obdržela, a to na adresu elektronické pošty, kterou zákazník uvedl v objednávce.

Fresh idea s.r.o. je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud Zákazník Objednávku nepotvrdí bez zbytečného odkladu, má se za to, že je objednávka neplatná.

Fresh idea s.r.o. zákazníkovi předá zboží dle objednávky do jeho vlastních rukou, do rukou jeho zákonného zástupce či zmocněnce, případně na místo oběma stranami smluvené. Zboží je zákazník povinen převzít, nevyužije-li možnosti odstoupení od Smlouvy. Za zákazníka může zboží převzít vedle zákazníka nebo jeho zákonného zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese zákazníka a která osobě zákazníkovi zboží za společnost Fresh idea s.r.o. předává, způsobem uvedeným níže v těchto VOP, prokáže svou totožnost.

V souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty společnost Fresh idea sr.o. nevystavuje daňový doklad za zakoupené zboží. Při převzetí zboží bude zákazníkovi předán dodací list obsahující jednotlivé položky zboží a jejich cenu. Daňový doklad bude následně ke stažení na profilu Zákazníka na Portálu Fresh idea s.r.o. pro registrované zákazníky.

Pro Neregistrované zákazníky jako Host Při převzetí zboží bude zákazníkovi předán daňový doklad a dodací list obsahující jednotlivé položky zboží a jejich cenu.

Společnost Fresh idea s.r.o. je oprávněna prověřit věk zákazníka v souvislosti s prodejem určitého druhu zboží dle čl. VII. VOP, a to nahlédnutím do zákazníkova průkazu totožnosti. Nebude-li potřebný věk zákazníka prokázán, je společnost oprávněna odstoupit od Smlouvy a požadovat náhradu vynaložených nákladů v souvislosti s objednávkou.

Zákazník bere na vědomí, že Fresh idea s.r.o není povinna uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu a/ nebo podmínky užití portálu.

Zákazník vůči Dodavateli prohlašuje a zavazuje, že:

·         je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

·         pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na Portálu takové zboží, u nichž je zákonnou podmínkou jejich zakoupení a/nebo požívání minimální věk 18 let,

·         veškeré údaje, které poskytuje společnosti, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

·         zaplacením ceny zboží neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení zboží,

·         zakoupené zboží je určeno pro použití v domácnosti, není-li uvedeno v kupní smlouvě jinak. Zakoupené zboží v zásadě není k použití pro komerční účely,

·         se před zahájením užívání portálu NAKUPDOMU.CZ  důkladně seznámil s těmito VOP, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.

Změna a zrušení objednávky

Objednávka je pro zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení na portálu NAKUPDOMU.CZ Její změna je možná pouze ze strany společnosti Fresh idea s.r.o., a to i v případech uvedených v těchto VOP, nebo pokud k tomu pověřený zaměstnanec společnosti Fresh idea s.r.o. za tímto účelem telefonicky kontaktuje zákazníka se sdělením, že objednané zboží nebo jakákoli jeho jednotlivá položka v době vypravení objednávky nejsou dostupné.

Zrušení objednávky je možné písemně, nebo telefonicky nejpozději do 1 hodiny před plánovaným doručením zboží. Od okamžiku, kdy je zboží vypraveno zákazníkovi, není možné provést zrušení objednávky ani změnit adresu nebo čas doručení. Tímto ujednáním není dotčeno právo zákazníka od smlouvy odstoupit. Zákazník je při změně či zrušení objednávky povinen uvést číslo objednávky, datum objednávky a číslo bankovního účtu pro vrácení ceny zboží.

V případě zrušení objednávky dle předchozího odstavce VOP bude již zaplacená kauce zboží poukázána na bankovní účet zákazníka uvedený zákazníkem v rámci zrušení objednávky (nebude-li zrušení objednávky takový údaj obsahovat, pak na bankovní účet, z něhož byla provedena platba za zboží).

Marným doručením není dotčeno právo společnosti Fresh idea s.r.o požadovat a vymáhat Smluvní Pokutu za náklady na přípravu a expedici objednávky (100 Kč). Pokuta za poskytnutí služby a náklady na přípravu a expedici objednávky bude zákazníkovi naúčtována při nákupu příštím. V případě neuhrazení poplatku za službu si společnost Fresh idea s.r.o. vyhrazuje právo blokace účtu zákazníka.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.05.2020

Nowaco
Ondrášovka
Březnák
Penam
Lays
Madeta
Zott