Nákup Potraviny domů, Nákup potraviny online, Čerstvé potraviny dovezeme až k vašim dveřím. Česká lípa a okolí doprava zdarma. Nakupdomu.cz
Vážení zákazníci, z provozních důvodů od 18.10.2023 do odvolání nebudeme rozvážet po Českolipsku. Objednávky odesíláme prostřednictvím služby PPL a Parcel Shop nebo přes výdejní místo Zásilkovny.

načítání...

Odhlášení

Odhlášení proběhlo úspěšně. Nyní můžete bezpečně zavřít okno prohlížeče.

Obsah Vašeho nákupního košíku byl uložen, jednotlivé položky budou opětovně načtěny do košíku, jakmile se znovu přihlásíte.

Fresh idea s.r.o prohlašuje a zákazník bere na vědomí, že tyto „všeobecné obchodní podmínky (dále „VOP“)“ jsou určeny pro nákup zboží kupujícím – spotřebitelem za účelem přímé spotřeby, tj. jsou určeny výhradně pro tzv. spotřebitelské smlouvy dle ust. § 1810 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.


Odstoupení od Smlouvy

 V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku zákazník, který uzavřel kupní smlouvu jako spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží a to i od jednotlivé položky zboží.

V případě odstoupení od smlouvy zákazník může předat zboží ihned osobě, která mu jej za společnost Fresh idea s.r.o. doručila a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od smlouvy telefonicky společnosti Fresh idea s.r.o. nebo prostřednictvím portálu NAKUPDOMU.CZ a doručit ho na své náklady na adresu Havířská 2014, 470 01, Česká Lípa.

Pro vyloučení veškerých pochybností Fresh idea s.r.o. v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku prohlašuje, že nelze odstoupit od smlouvy:

 •       dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu),
 •       dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 •       odávce zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 •       dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,


 •       dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího


 •       dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

Výjimkou je ovoce a zelenina, která má na obalu uvedenou jinou zemi původu, než je uvedeno na portálu nakupdomu.cz

Zboží musí vrátit zákazník prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


Společnost Fresh idea s.r.o. je oprávněna odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje zákazníka prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.


V případě platného odstoupení od Smlouvy bude cena zboží nebo její poměrná část vrácena do 14 dnů od vrácení zboží na bankovní účet zákazníka, případně na bankovní účet, z nějž zákazník cenu uhradil a to včetně nákladů na dodání nebo jejich poměrné části.

Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi zákazníkem a společností Fresh idea s.r.o. uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.


Reklamace Zboží

Zákazníkovi se doporučuje předané zboží z objednávky neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a zjištěné nedostatky vytknout společnosti Fresh idea s.r.o., a to např. vyznačením na daňovém dokladu k zboží nebo jiným vhodným způsobem. Pokud zboží při předání zákazníkovi bude vykazovat vady (např. propadla expirační doba nebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k určenému účelu použití), reklamuje zákazník zboží v záruční době u společnosti Fresh idea s.r.o..

Práva z vadného plnění může zákazník uplatnit na adrese provozovny společnosti Fresh idea s.r.o. nebo prostřednictvím portálu nakupdomu.cz. Společnost Fresh idea s.r.o. tímto informuje zákazníka, že s ohledem na povahu zboží, nemusí být ze strany společnosti Fresh idea s.r.o. jeho reklamaci vždy vyhověno, a to zejména v případě, že nevytkl zjevné vady zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu) a/nebo nepodaří-li se prokázat, že zboží mělo vytýkané vady již při jeho předání.

U čerstvých surovin určených ke spotřebě do 24 hodin je třeba reklamaci učinit do 24 hodin od jejich převzetí.

V případě reklamace části nebo celé objednávky bude zákazníkovi vystaven opravný daňový doklad, dle zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, § 73.

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.

Neoznámí-li Zákazník vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy.


Fresh idea s.r.o. je povinna dodat zboží ve shodě se smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Poškození balení zboží není porušením tohoto článku, přičemž vhodný způsob balení je oprávněna zvolit výhradně Fresh idea s.r.o..

Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a § 2096 Občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

Právo zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody (tj. převzetí zboží při doručení) na zákazníka, byť se projeví až později. Právo zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou Velká Pecka způsobila porušením své povinnosti.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. To neplatí u zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu.

Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření smlouvy, nebo kterou sám způsobil.

Zákazník je v souladu s ustanovením § 2165 oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí (dále jen „Záruční doba“), s výjimkou:

 •        Prodávaného zboží, u nějž je na jeho obalu, nebo návodu připojenému k němu nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba (tj. minimální trvanlivost), po kterou lze věc použít,
 •        Zboží vadného z důvodu váhy neodpovídající váze zboží objednaného zákazníkem v objednávce, nepřekročí-li hmotnostní odchylka 20 % celkové váhy daného objednaného zboží,
 •        Opotřebeného Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 •        Zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena ujednána,
 • ·       Vyplývá-li to z povahy zboží.

Záruční doba běží od dodání zboží společností Fresh idea s.r.o.. Bylo-li zboží v případě kupní smlouvy podle smlouvy odesláno, běží záruční doba od dojití věci do místa určení. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží vnější událost. To neplatí, způsobila-li vadu Fresh idea s.r.o..

Jakmile zákazník zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu společnosti Fresh idea s.r.o. a vadné zboží společnosti Fresh idea s.r.o. předá.

Fresh idea s.r.o. je povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.


Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a zákazník má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle zákazníka (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.


Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

Je-li vada odstranitelná, může se zákazník domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může zákazník buď odstoupit od smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému zboží, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Nowaco
Ondrášovka
Březnák
Penam
Lays
Madeta
Zott